බැදුම්කර ගනුදනුවට වගකිව යුත්තා ගැන හදුන්නෙත්ති හෙළිකරයි

Friday, 28 October 2016 - 11:36

%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්  බැදුම්කර ගනුදෙනුවට වගකිවයුතු බව කෝප් කමිටු සභාපති ප්‍රකාශ කරනවා.

ඔහුට එරහිව නිතිමය පියවර ගත යුතු බවයි කෝප් කමිටු සභාපතිවරයා පවසන්නේ.