බියගමට පැය 12ක් අද වතුර නැහැ

Tuesday, 01 November 2016 - 8:18

%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BA+12%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90
අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් බියගම ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල සැපයුම අද පෙරවරු 10 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා පැය 12ක කාලයක් අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේ දේවමිත්ත, බියගම, කොට්ටුන්න, බණ්ඩාරවත්ත, බොල්ලෑගල, පට්ටිවිල, මානෙල්වත්ත සහ තල්වත්ත යන ප්‍රදේශවල ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි.