අද සිට ඉහළ යන දුම්වැටි මිල ප්‍රමාණය මෙන්න

Tuesday, 01 November 2016 - 9:38

%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
අගය මත එකතු කළ බද්ද හෙවත් වැට් බද්ද ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ අද සිට සියලුම වර්ගවල දුම්වැටිවල මිල ඉහළ යන බව ලංකා දුම්කොළ සමාගම ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව අවමය රුපියල් 5 සිට රුපියල් 10 දක්වා ප්‍රමාණයකින් දුම්වැටි වර්ගවල මිල ඉහළ යනු ඇති.

දුම්වැටිවල නිෂ්පාදන බදු ද පසුගිය දා රුපියල් 5කින් ඉහළ නංවනු ලැබුවා.

මේ අනුව වැඩිම පාරිභෝජනයක් සහිත දුම්වැටියක මිල රුපියල් 50ක් වනු ඇති බවයි ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ ප්‍රකාශිකාවක සඳහන් කළේ.