පොහොර සහනාධාරය රටේ ආර්ථිකයේ කෘෂි අංශය ලබාදෙන දායකත්වය ?

Thursday, 03 November 2016 - 8:03

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%98%E0%B7%82%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%3F
මෙවර අය වැයෙන් බහුතරයකගේ ඉල්ලීම වන්නෙත් පොහොර සහනාධාරයයි.

නමුත් අඛණ්ඩව ලබාදුන් පොහොර සහනාධාරය රටේ ආර්ථිකයට කෘෂි අංශය ලබාදෙන දායකත්වය ඉහළ නැංවීමට සමත්වුණාද..?