බෞද්ධ කොඩිය එසවීම ගැන ප්‍රමිති ආයතනයෙන් උපදේශයක්

Friday, 04 November 2016 - 12:52

%E0%B6%B6%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%91%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
බෞද්ධ කොඩිය වැඩි වශයෙන් භාවිත වන වස් පිංකම් සිදුකෙරෙන මෙම කාලසීමාවේදී එය නිවැරදි ආකාරයෙන් ඔසවා තබන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

ඒ අනුව බෞද්ධ කොඩිය නියමාකාරයෙන් එසවිය යුතු වන්නේ වර්ණ 05 ක් සහිත තීරුවේ නිල් වර්ණය ඉහළට සිටින ලෙස බවයි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඩබ්ලිව්. නයනා එන් සතරසිංහ ප්‍රකාශ කළේ.