සමස්ත ආර්ථිකයම නගා සිටුවීමට වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරිපත් කිරීම රජය කලයුතුයි - ආචාර්ය වසන්ත අතුකෝරල

Monday, 07 November 2016 - 8:33

%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92+-++%E0%B6%86%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%BB%E0%B6%BD
2017 අය වැය තුළින් විවිධ කණ්ඩායම්වලට සහනාධාර ලබාදීමට වඩා රජය සිදු කළ යුත්තේ  සමස්ත ආර්ථිකයම නගා සිටුවීමට වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරිපත් කිරීම බව පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය වසන්ත අතුකෝරල මහතා පවසනවා

ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ අය වැයට පෙර මග තනනිහිරු අයවැයට පෙර විශේෂාංගය සමග එක්වෙමින්