ජී.එල්ගේ නව පක්ෂය ගැන දේශපාලනඥයින් විවිධ අදහස් පළ කරයි

Monday, 07 November 2016 - 9:06

%E0%B6%A2%E0%B7%93.%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A++%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%A5%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A++%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%85+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
හිටපු අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පිරිස් මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් යුත් නව පක්ෂය හා වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳ දේශපාලනඥයින්  විවිධ අදහස් පළ කරනවා.