සෑම පුද්ගලයෙකුටම ආදායම් බද්දක් මෙවර අය වැයෙන් පැනවිය යුතුයි-මහාචාර්ය සිරිමල් අබේරත්න

Wednesday, 09 November 2016 - 6:52

%E0%B7%83%E0%B7%91%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7%E0%B6%B8+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92-%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1
සෑම පුද්ගලයෙකුටම ආදායම් බද්දක් මෙවර අය වැයෙන් පැනවිය යුතු බව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා පිළිබඳ මහාචාර්ය සිරිමල් අබේරත්න
මහතා පවසනවා.

ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ හිරු අය වැයට පෙර විශේෂාංගය සමඟ එක්වෙමින්.