අයවැය ගැන දැනගන්න දුරකථන අංක කිහිපයක්

Friday, 11 November 2016 - 16:56

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
2017 අයවැය සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා විශේෂ දුරකථන අංක කිහිපයක් මුදල් අමාත්‍යාංශය අද ප්‍රකාශයට පත් කළා.

ඒ අනුව 0710 24 23 14 සහ   0710 24 23 10 යන දුරකථන අංකවලින් මෙන්ම 0710 24 23 11 යන දුරකථන අංකයෙන් සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් එම තොරතුරු ලබා ගත හැකියි.

දෙමළ භාෂාවෙන් තොරතුරු අවශ්‍ය ජනතාවට 0710 24 23 12 සහ 0710 24 23 13 යන දුරකථන අංක හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

2017 වසර සඳහා වන අයවැය මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක විසින් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කලා.

එය දෙවනවර කියවීමේ විවාදය අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වෙනවා.