සමෘද්ධියත්, ‘ජන ඉසුර’ වන්නේ නැහැ - එස්.බී

Friday, 11 November 2016 - 18:35

%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%98%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A%2C+%E2%80%98%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%89%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E2%80%99+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90+-+%E0%B6%91%E0%B7%83%E0%B7%8A.%E0%B6%B6%E0%B7%93
අයවැය කතාවේදී ප්‍රකාශ වී මාධ්‍ය වාර්තා කළ පරිදි සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය ‘ජන ඉසුර’ ලෙස නම් නොකෙරෙන බව සමාජ සවිබල ගැන්වීම් සහ සුබසාධන අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක ප්‍රකාශ කරනවා.

විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු සඳහන් කළේ මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ අයවැය කතාවේදී එම කාරණය නිසි පරිදි සන්නිවේදනය නොවුණු බවයි.

අයවැය යෝජනාවලියේ දිළිඳුබවට එරෙහි අරගලය සහ ශක්තිමත් සමාජ සුබසාධන ජාලය යන මාතෘකාව යටතේ මෙම කරුණු සඳහන් වන්නේ 319 වන යෝජනාව වශයෙන්.

සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය - ජන ඉසුර ලෙස නම් කිරීමට තමා යෝජනා කරන බව මුදල් අමාත්‍යවරයා එහි ද පැහැදිලිව දක්වා තිබෙනවා.