18,750 කට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය

Wednesday, 23 November 2016 - 8:38

18%2C750+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA
2015 වසරේ මාර්තු මාසයේ සිට මේ දක්වා කාලය තුළ පුද්ගලයින් 18,750 කට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාදී ඇති බව අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය එස්.බී. නාවින්න පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ ප්‍රකාශ කළා.

මේ අතර, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් සඳහන් කළේ කුලී පදනම මත පාසල් 3500 කට පරිගණක 50 බැගින් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි.

එමෙන්ම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්වලට අනුකූලව සිසුන් 50 කට එක් වැසිකිලිය බැගින් ලබාදීමට ද කටයුතු කරන බව අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා.

අධ්‍යාපන සහ අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් ඊයේ විවාදයට ගැනුනු අතර එය සංශෝධන රහිතව සම්මත වුණා.