මොනරුන් නිසා අසරණ වන ගලෙන්බිදුණු වැව ජනතාව

Thursday, 24 November 2016 - 7:03

%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80
මොනරුන් ගහණය ඉහළ යෑම හේතුවෙන් ගලෙන්බිදුණු වැව ප්‍රදේශයේ ගොවීන් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටිනවා.

ඔවුන් පවසන්නේ මොනරුන්ගෙන් වී ගොවිතැන ඇතුළු ගොඩ බෝග ආරක්ෂා කර ගැනීම අසීරු කටයුත්තක් වී ඇති බවයි.