වේයන්ගොඩ - ගුවන්තොටුපල පෞද්ගලික බස් වර්ජනයක්

Thursday, 24 November 2016 - 9:34

%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9+-+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වේයන්ගොඩ - ගුවන්තොටුපල 245 න් එක බස් මාර්ගයේ පෞද්ගලික බස් රියදුරන් වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ, ගම්පහ - ගුවන්තොටුපල මාර්ගයේ ධාවනය වන බස් රථ, එම මාර්ගයට අනවසරයෙන් පැමිණ සෙනඟ රැගෙන යන බවට පවසමින්.