කොළඹ නගරසභාව ඉදිරිපිට ගසකට නැගපු පුද්ගලයෙක් කළ දේ

Monday, 28 November 2016 - 10:54

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B7%9A
කොළඹ නගරසභාව ඉදිරිපිට ඇති ගසක් මත සිට අද උදෑසන පුද්ගලයෙක් විරෝධතාවක් ආරම්භ කළා.

එම විරෝධය පහතින්