ත්‍රිකුණාමලය වෙළඳ සංකීර්ණය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක්

Monday, 05 December 2016 - 10:18

%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ත්‍රිකුණාමලය නගරයේ පිහිටි ප්‍රධාන වෙළඳ සංකීර්ණය ඉදිරිපිට මේ වනවිට වෙළඳුන් පිරිසක් විරෝධතාවක නිරතවනවා.

ඒ,නගර සභාව නිසි පරිදි කඩකුලී අය කළද මෙතෙක් කිසිදු පහසුකමක් වෙළඳුන්ට ලබාදී නොමැති බව පවසමින්.