විදුලි දුම්රියේ සැලසුම් කටයුතු ලබන වසරේ ඇරඹේ

Tuesday, 06 December 2016 - 15:03

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
2020 වසර වනවිට විදුලි දුම්රිය ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවාවට හඳුන්වාදෙන බව ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරනවා.

මුල් අදියර යටතේ වේයන්ගොඩ සිට පානදුර දක්වා සහ රාගම සිට මීගමුව දක්වා මෙන්ම මරදානේ සිට හෝමාගම දක්වා මෙම දුම්රිය සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිතයි.

මෙහි නිර්මාණ සැලසුම් කටයුතු ලබන වසරේ ඇරඹෙන අතර, සමස්ත ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය කෙරෙන මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 625 ක්.