2017 අය වැයෙන් කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා රුපියල් මිලියන 125,000ක්

Wednesday, 07 December 2016 - 10:10

2017+%E0%B6%85%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%98%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+125%2C000%E0%B6%9A%E0%B7%8A
2017 අය වැය මගින් රජය කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 125,000 ක්.

ඊට අමතරව මහා පරිමාණ ඇළ වේලි 33 ක් ප්‍රතිසංස්කරණයට රුපියල් මිලියන 2020 ක් දල කුඩා වැව් 1500 ක් ප්‍රතිසංස්කරණයට රුපියල් මිලියන 3000 ක් ද රජය මෙවර වෙන් කර තිබෙනවා.

කෘෂි සැකසුම් සඳහා ලබාගන්නා ණය සඳහා 50‍ ක පොලි සහනාධාර ලබාදීම ඇතුළු කෘෂි නිෂ්පාදන අලෙවිකරණය අරමුණු කරගත් යෝජනා රැසක් ද මෙවර අය වැයට ඇතුළත්.