සහල් සඳහා එන නව පාලන මිල ?

Tuesday, 03 January 2017 - 13:08

%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%91%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%3F
ආනයනික සහල් සඳහා පාලන මිලක් පැනවීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

කොළඹ දැන් පැවැත්වෙන මාධ්‍ය හමුවකදී ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබද අමාත්‍ය පී. හැරිසන් ප්‍රකාශ කළේ ඉහළ යන සහල් මිල පාලනය කිරීම සඳහා ඉදිරි සතිය තුළ සහල් තොග ආනයනය කරන බවයි.