සමුද්‍රීය ආරක්ෂක රාජකාරී කටයුතුවලින් නාවික හමුදාවට කෝටි 226ක ආදායමක්

Tuesday, 03 January 2017 - 14:07

%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%92+226%E0%B6%9A+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඇවන්ගාඩ් පෞද්ගලික සමාගම සතුව පැවති සමුද්‍රීය ආරක්ෂක රාජකාරී කටයුතු පවරා ගැනීමෙන් අනතුරුව පසුගිය වසරේදී රුපියල් කෝටි 226කට අධික මුදලක් රජයට උපයා දීමට හැකි වූ බව නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව පසුගිය වසරේ ආරම්භයේ සිට මෙහෙයුම් 6371ක් නාවික හමුදාව විසින් සිදුකර තිබෙනවා.

ඉන් මෙහෙයුම් 5928ක් සිදුකර ඇත්තේ ගාල්ල වරාය තුළින්.

එලෙස උපයා ගත් ආදායම නාවික හමුදාව රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදල වෙත බැර කර තිබෙනවා.