ලොතරැයි අලෙවිකරුවන් තවදුරටත් වර්ජනයේ

Wednesday, 04 January 2017 - 7:47

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A
ලොතරැයි පතක මිල රුපියල් 30 දක්වා ඉහළ නැංවීම සහ අලෙවි නියෝජිතයින්ට ලබාදෙන කොමිස් මුදල් වැඩි නොකිරීමට එරෙහිව ලොතරැයි අලෙවි නියෝජිතයින් ආරම්භ කර ඇති වර්ජනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි.