විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්ට මේ වසර තුල ලැබෙන්න යන දේ

Wednesday, 04 January 2017 - 8:37

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BD+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%9A
මෙම වසර තුළ විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් වෙනුවෙන් විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කරන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ප්‍රකාශ කළා.