උතුරේ ඡන්ද අයිතිය තහවුරු කෙරෙන නව කෙටුම්පතට කැබිනට් අනුමැතිය

Wednesday, 04 January 2017 - 14:54

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA
උතුර පළාතේ අවතැන්වූවන්ට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ලබාදීම සඳහා සකස් කළ  නව පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට සහ ගැසට් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් මීට පෙර සකස් කළ පනතේ කාලසීමාව 2015 වසරේ ජූනි මාසයෙන් අවසන් වූ අතර, එහිදී පත්කරනු ලැබූ අමාත්‍ය අනු කමිටුව විසින් නව පනත් කෙටුම්පත සකස් කරනු ලැබුවා.