දුම්රිය මඟින් ප්‍රවාහනය කරන පාර්සල් සඳහා අයකෙරෙන ගාස්තු වැඩි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

Wednesday, 23 August 2017 - 12:18

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%9F%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA
දුම්රිය මඟින් ප්‍රවාහනය කරන පාර්සල් සඳහා අයකෙරෙන දුම්රිය ගාස්තු සියයට 50කින් ඉහළ නැංවීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

වානිජ්‍යමය අරමුණින් ප්‍රවාහනය කරන පාර්සල් සඳහා මෙම ගාස්තු වැඩිවීම සිදුකරනවා.