පළාත් පාලන ආයතන සංශෝධන පනත ප්‍රගතිශීලි පනතක් - ඇමති ෆයිසර් මුස්තාෆා

Friday, 25 August 2017 - 19:51

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%86%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%86%E0%B7%8F
පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වූ පළාත් පාලන ආයතන සංශෝධන පනත ප්‍රගතිශීලි පනතක් බව පාළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා පවසනවා.

මේ අතර, අද පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා කිහිපයකදී ද අදාළ පනත සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ වුණා.