මන්ත්‍රීවරුන්ට කාර්යාල පවත්වාගෙන යාම සඳහා පරිපූරකයක් පාර්ලිමේන්තුවට

Wednesday, 06 September 2017 - 16:43

%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
සෑම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුටම කාර්යාලයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා රුපියල් ලක්ෂයක මාසික දීමනාවක් ලබාදීම සඳහා පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණා.

සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල විසින් එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ බවයි එහි සිටින හිරු මාණ්ඩලික වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

එමඟින් කාර්යාල දීමනා සඳහා රුපියල් දහතුන් කෝටි 44 ලක්ෂයක අතිරේක ප්‍රතිපාදන සැළසීමට මුදල් වෙන්කර ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.