2018 අයවැය නොවැම්බර් 09 වන දා පාර්ලිමේන්තුවට

Thursday, 07 September 2017 - 19:26

2018+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+09+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
2018 සඳහා වන අයවැය නොවැම්බර් මස 09 වන දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර පවසනවා.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ අද (07) පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින්.