විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය තාක්ෂණික කමිටුවලින් ඉවත් වෙයි

Friday, 08 September 2017 - 17:18

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B6%82%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
තම සංගමයේ විදුලි ජනන සැලසුම් මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව පිළිනොගැනීමට විරෝධය පළ කරමින් තාක්ෂණික කමිටුවලින් ඉවත් වන බව, විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය පවසනවා.

ඒ පිළිබදව අදහස් දැක්වූ එහි සභාපති සෞම්‍ය කුමාරවඩු කියා සිටියේ මේ වන විටත් බලාගාර කිහිපයකම සැලසුම් කටයුතුවලින් සිය සාමාජිකයන් ඉවත් කරගෙන ඇති බවයි.