පාර්ලිමේන්තුව විනාඩි 15 කට කල් තබයි

Wednesday, 20 September 2017 - 19:32

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%92+15+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B7%92
පාර්ලිමේන්තුව විනාඩි 15 කට කල් තබා තිබෙනවා.

ඒ පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් සංශෝදන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ ඇතිවු උණුසුම් තත්වයක් හේතුවෙන්.