ඖෂධ අධිකාරියේ ගාස්තු සංශෝධන ගැසට් නිවේදනය හෙට මැතිසබයට

Thursday, 21 September 2017 - 16:32

%E0%B6%96%E0%B7%82%E0%B6%B0+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ගාස්තු සංශෝධනය ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය අනුමැතිය ලබා ගැනීම සදහා හෙට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ මෙලෙස ගාස්තු සංශෝධනය සිදුකර ඇත්තේ වසර 9 කට පසුව බවයි.

ඖෂධ ලියාපදිංචි මිල අවම වීම නිසා අනවශ්‍ය ඖෂධ රට තුළට ඇතුළුවීම හා අවභාවිතාව අවම කිරීම මගින් පාරිභෝගිකයන් වෙත වැඩි පහසුකම් ලබාදීම මෙහි අරමුණයි.