තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීම දෙසැම්බර් මස 15 න් අවසන්

Tuesday, 28 November 2017 - 13:29

%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%83+15+%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
පළාත්පාලන ආයතන 93 ක් සඳහා තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීම දෙසැම්බර් මස 15 වනදා මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් වන බව මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශ කළා.