ඔහිය සහ ඉදල්ගස්හින්න අතරදී දුම්රිය මාර්ගයට පස් කන්දක් කඩාවැටෙයි

Wednesday, 29 November 2017 - 7:46

%E0%B6%94%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
උඩරට මාර්ගයේ ඔහිය සහ ඉදල්ගස්හින්න දුම්රිය ස්ථාන අතර පස් කන්දක් හා ගසක් කඩා වැටීමෙන් දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වී තිබෙනවා.

දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ කොළඹ කොටුවෙන් ආරම්භ කරන දුම්රිය ඔහිය දුම්රිය ස්ථානය දක්වා සීමා කර ඇති බවයි.

එමෙන්ම දුම්රිය මාර්ගයට අද උදෑසන කඩා වැටී ඇති පස් කන්ද ඉවත් කරන තුරු බදුල්ල දුම්රිය ස්ථානයෙන් කොළඹ කොටුව බලා දුම්රිය ධාවනය වීම ද ප්‍රමාද වී තිබෙනවා.