දහයට අඩු තට්ටු නිවාස අදාළ නෑ

Saturday, 09 December 2017 - 17:25

%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%85+%E0%B6%B1%E0%B7%91
අයවැයෙන් යෝජනා කළ තට්ටු නිවාසවලින් බදු අය කිරීම රුපියල් මිලියන 10 ට අඩු තට්ටු නිවාස ඒකක සඳහා අදාළ නොවන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර අද පාර්ලිමේ න්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අයවැය විවාදයට එක්වෙමින්.