මෙන්න ප්‍රථම නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

Sunday, 11 February 2018 - 0:12

%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD%E0%B6%BA
මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය මාන්තෙයි නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය සභාව

ඉලංගෙයි තමිල් අරසුකච්චි - 1836
එක්සත් ජාතික පක්ෂය - 1505
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 523


ආසන සංඛ්‍යාව

ඉලංගෙයි තමිල් අරසුකච්චි - 6
එක්සත් ජාතික පක්ෂය - 4
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය - 2