වාස් ගුණවර්ධනට වසර 5 ක සිරදඬුවම්

Monday, 12 February 2018 - 15:13

%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+5+%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B6%AC%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B7%8A
CID නිලධාරියෙකුට මරණ තර්ජන කිරීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වාස් ගුණවර්ධනට බරපතළ වැඩ සහිත වසර 5 ක් සිරදඬුවම් නියමකර තිබෙනවා.