නීතිය සහ සාමය අගමැති යටතට

Sunday, 25 February 2018 - 11:56

%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B6%A7
නීතිය හා සාමය පිළිබඳ නව කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ දිවුරුම් දෙයි.