පැය 12 ක් ජලය අත්හිටුවයි

Monday, 26 February 2018 - 13:21

%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BA+12+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
අනිද්දා (28) උදැසන 9 සිට පැය 12 ක් කැලණිය,මහර, පැලියගොඩ, වත්තල, ජා ඇල, බියගම, ගම්පහ, දොම්පේ, කටුනායක සහ සිදුව යන ප්‍රදේශවලට ජලය අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය පවසනවා.