කොළඹ අවට මාර්ග රැසක දැඩි රථවාහන තදබදයක්

Monday, 26 February 2018 - 18:16

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් මේ වනවිට කොළඹ අවට මාර්ග රැසක දැඩි රථවාහන තදබදයක් ඇතිවී තිබෙනවා.