වී සඳහා සහතික මිලක්

Wednesday, 28 February 2018 - 12:58

%E0%B7%80%E0%B7%93++%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉදිරි මාස් කන්නයේදී නාඩු වී කිලෝවකට රුපියල් 38කටත් ,සම්බා සහ කීරි සම්බා වී කිලෝවක් රුපියල 41 ක්වූ සහතික මිලකටත්  ගොවීන්ගෙන් මිලදී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා.