මෝටර් රථ ලියාපදිංචිය ඉහළ යයි

Saturday, 03 March 2018 - 14:45

%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
මෙරට වාහන ආනයනය ජනවාරි මාසයේදී ප්‍රකෘතිමත් වී ඇති අතර එහිදී කුඩා මෝටර් රථ, ස්කූටර් සහ ටිපර් ට්‍රක් රථ ඇතුළු ට්‍රක් රථ ආනයනය ඉහළ යාම විශේෂයෙන් කැපී පෙනෙනවා.

ජනවාරි මාසයේදී මෝටර් රථ 5306 ක් ලියාපදිංචි කර ඇති අතර, ඉන් 4466 ක් නිෂ්පාදිත රටේ පාවිච්චි කරන ලද මෝටර් රථයි.

යතුරුපැදි සහ ස්කූටර් 31,596 ක් ලියාපදිංචි කර තිබෙනවා.