මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පාසල් හෙට (06) දින වසා තැබේ

Monday, 05 March 2018 - 17:30

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%2806%29+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%9A
මහනුවර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පාසල් හෙට (06) දිනයේ වසා තබන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.