මහනුවර තත්ත්වය ගැන විවිධ අදහස්

Wednesday, 07 March 2018 - 22:35

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A
මහනුවර පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අද විවිධ ස්ථානවලදී දේශපාලනයින් අදහස් පළකළා.