ජාතික හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ ගාස්තු සංශෝධනය 1 වන දා සිට

Tuesday, 28 August 2018 - 13:44

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+1+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7
ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම සඳහා අය කරනු ලබන ගාස්තුව ලබන 1 වන දා සිට සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මුල්වරට ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබාගැනීම සඳහා රුපියල් 100ක ගාස්තුවක් ද, ජාතික හැදුනුම්පත සංශෝධනය කර අනු පිටපතක් ලබා ගැනීමට රුපියල් 250ක ගාස්තුවක් ද, ගෙවිය යුතුයි.

එසේම, නැති වූ ජාතික හැදුනුම්පතක් වෙනුවට එහි පිටපතක් ලබා ගැනීමට රුපියල් 500ක ගාස්තුවක් අය කරන බවයි පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ.