විදුලියටත් මිල සුත්‍රයක් ?

Monday, 01 October 2018 - 19:46

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%3F
විදුලිය සඳහාද මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වා දිය යුතු බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ශ්‍රී ලංකාවට නිර්දේශ කර තිබෙනවා.

ඒ, ශ්‍රී ලංකාවේ ණය වැඩසටහන පිළිබඳව 5 වන සමාලෝචනය සිදුකිරීමෙන් පසු මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්.