අයවැය මාර්තු 5

Wednesday, 02 January 2019 - 21:11

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+5
මෙම වර්ෂය සඳහා වන අයවැය මාර්තු මස 5 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ ඊට අදාළ අයවැය ඇස්තමේන්තු ඇතුළත් විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පෙබරවාරි මාසයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි.

ඒ අනුව අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත ලබන සඳුදා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තාවන්නේ.