ජුනි 3 වනදා රාජ්‍ය භාෂා දිනය ලෙස නම් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

Wednesday, 22 May 2019 - 14:12

%E0%B6%A2%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%92+3+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%82%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA
රාජ්‍ය භාෂා දිනයක් සහ රාජ්‍ය භාෂා සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ජුනි 3 වනදා රාජ්‍ය භාෂා දිනය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන අතර එදින සිට පුරා සතියක් රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන අංශයන්හි පූර්ණ දායකත්වය යටතේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම අරමුණු කර ගත් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇති.

සිංහල සහ දමිල භාෂා, රාජ්‍ය භාෂා හා ජාතික භාෂා ලෙසත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සන්ධාන භාෂාව ලෙසත්, භාවිත කෙරෙනවා.