බෞද්ධාගම විනාශ කළ නොහැකියි, ඇමති කිරිඇල්ල කියයි

Monday, 03 June 2019 - 7:38

%E0%B6%B6%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92%2C+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
කවුරුන් කුමන ප්‍රකාශ සිදුකළ ද සිංහල බෞද්ධ ආණ්ඩුවක් තිබියදී බෞද්ධාගම විනාශ කළ නොහැකි බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ප්‍රකාශ කළා.

බලයේ සිටි සියළු ආණ්ඩු බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කළ බවයි බෝගම්බර බෝධිමළු විහාරස්ථානයට මුල්ගල තැබීමේ අවස්ථාවට ඊයේ (02) එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ.