2020 වසරේ රජයේ සහ පෝය නිවාඩු එන්නේ මෙහෙමයි

Monday, 10 June 2019 - 18:09

2020+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%9D%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
2020 වසර සඳහා වූ රජයේ සහ පොහොය නිවාඩු ඇතුලත් ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර තිබෙනවා.

අභ්‍යන්තර සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කර ඇති අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින්.