වසර දෙලක්ෂ දහදාහකට පෙර සිටි මානවයෙකුගේ හිස් කබලක් ගැන තොරතුරු

Thursday, 11 July 2019 - 10:09

%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94
නූතන මානවයන්ගේ හිස් කබලට සමාන වසර දෙලක්ෂ දහදාහකට පෙර සිටි මානවයන්ගේ බවට සැළකෙන හිස් කබලක් තොරතුරු පර්යේෂකයන් විසින් අනාවරණ කරගෙන තිබෙනවා.

1970 වර්ෂයේදී ග්‍රීසියේ ඇපිඩිමා ගුහාවෙන් සොයාගන්නා ලද මෙම හිස් කබල සහිත පොසිලය පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු අනාවරණ කරගෙන ඇත්තේ මෙම වර්ෂයේදියි.