ළමා සුරක්ෂිතතාවය වෙනුවෙන් ආසියානු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සාකච්ඡාවක

Monday, 02 September 2019 - 15:02

%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A
ළමයින් සදහා වන දකුණු ආසියානු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සංසදයේ 3 වන වාර්ෂික සංවත්සරය අද කොළඹදී ආරම්භ වුණා.

කලාපයේ ළමයින්ගේ සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කිරීම එහි අරමුණයි.

ආසියානු කලාපය නියෝජනය කරන රටවල පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඊට අදාළ යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම මෙන්ම, ළමා අයිතිවාසිකම් සහතික කළ හැකි ආකාරය සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.