සරසවි 15ක අනධ්‍යයන සේවකයින් වර්ජනයකට සැරසේ

Tuesday, 03 September 2019 - 13:25

%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B7%92+15%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%9A
වැටුප් විෂමතා ඇතුළු ගැටළු කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් රජයේ විශ්වවිද්‍යාල 15ක අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය ලබන 10 වන දා සිට අඛණ්ඩ වර්ජනයක නිරතවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.